Každý si myslí, že prevádzkovanie online obchodu je oveľa jednoduchšie ako prevádzkovanie kamenného obchodu.  Aby sme vás vyviedli z omylu,  predstavíme vám povinnosti predávajúceho , ktoré sú stanovené na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, a ktoré je potrebné dodržiavať počas prevádzkovania e-shopu.

Ak chcete úspešne prevádzkovať e-shop, mali by ste si správne plniť vaše povinnosti. Pri nesplnení nasledujúcich povinností vám môžu vzniknúť napríklad tieto následky:

  • Ak nebudete informovať kupujúceho o dodatočných nákladoch – kupujúci nemá povinnosť vám ich uhradiť.
  • Ak  nebudete informovať kupujúceho o jeho práve týkajúceho sa odstúpenia od zmluvy – kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v predĺženej lehote.

Povinnosti predávajúceho
Predávajúci musí poskytnúť svojim kupujúcim informácie o hlavných vlastnostiach tovaru či charaktere služby, ktoré by sa mohli stať predmetom kúpy.

Taktiež musí poskytnúť informácie o sebe  , resp. o právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje e-shop. Informácie o predajcovi zahŕňajú obchodné meno, sídlo predávajúceho, kontakt (telefónne číslo, email, fax, adresa), kde si môže spotrebiteľ uplatniť svoje právo na reklamáciu.

Predávajúci musí poskytovať informácie o cene tovaru, ktorá  musí zahŕňať aj obmenu ceny tovaru s DPH, poprípade ostatných daní alebo poplatkov.

Predávajúci musí upozorniť kupujúceho o nevyhnutnosti zaplatiť preddavok alebo zábezpeku, ak takýto záväzok vyplýva zo zmluvy.

Predávajúci musí informovať kupujúcich o nákladoch na dopravu, poštovnom a iných nákladoch.

Predávajúci musí poskytnúť informácie o dodaní tovaru, podmienkach dodania a lehote, v rámci ktorej bude poskytnutá služba alebo dodaný tovar.

Predávajúci je povinný uvádzať informácie o uplatňovaní a vybavovaní reklamácií a sťažností.

Predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho práve o odstúpení od zmluvy bez uvedenie dôvodu, o lehote a spôsobe uplatnenia tohto práva.

Predávajúci má povinnosť poskytnúť kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy. (príloha č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci môže uviesť  tento formulár na svojej stránke, môže ho zasielať formou e-mailu alebo môže využiť inú cestu, ktorou kupujúcemu tento formulár poskytne.

Predávajúci musí informovať kupujúceho o tom, že ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, bude sám znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.