Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto Zásad ochrany osobných údajov sa rozumie:

• Spoločnosťou spoločnosť ASData s.r.o., IČO: 47504871, so sídlom Štúrova 30, Nitra 949 01, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, e- mail: info@asdata.sk.

• Užívateľom zákazník, ktorému Spoločnosť poskytuje programátorské alebo marketingové služby, alebo ktorý prejaví o tieto služby záujem. Osoba, ktorá prejaví záujem o pracovnú ponuku uverejnenú na webstránke Spoločnosti.

 1. Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom programátorské a marketingové služby a prevádzkuje webovú stránku asdata.sk (ďalej len “Webstránka”).
 2. Znenie Zásad pre ochranu osobných údajov môže Spoločnosť zmeniť či doplňovať. O každej takejto zmene Spoločnosť vhodným spôsobom informuje Užívateľa, ktorého osobné údaje v tom čase spracúva (za postačujúce sa považuje oznámenie na akýkoľvek email Užívateľom používaný a Spoločnosti známy) najmenej tridsať (30) dní pred účinnosťou zmeny. Voči Užívateľovi je zmena účinná ku dňu uvedenému v takomto oznámení. Ak nebude Užívateľ so zmenou súhlasiť, má právo vypovedať zmluvu ku dňu účinnosti takejto zmeny prípadne postupovať podľa čl. II ods. 13. týchto Zásad ochrany osobných údajov. Výpoveď zmluvy musí Užívateľ doručiť najneskôr jeden (1) deň pred účinnosťou zmeny Zásad na ochranu osobných údajov na email info@asdata.sk. Inak sa má za to, že Užívateľ so zmenou súhlasí.

II. Ochrana osobných údajov

 1. Na Užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami, sa vzťahuje zákon č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov, a od 18. 5. 2018 tiež Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.
 2. Užívateľ súhlasí, že odoslaním vyplneného kontaktného formulára na webstránke spoločnosti začne spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou, ktorá je správcom osobných údajov.
 3. Ide o tieto osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail).
 4. Osobné údaje uvedené v čl. II. 3 budú spracované za účelom poskytovania služieb (plnenie zmluvy) a za účelom vybavovania otázok Užívateľov prostredníctvom kontaktného formulára (plnenie zmluvy). Osobné údaje Užívateľa, ktorému bude spoločnosť poskytovať služby, podľa tohto odseku budú spracovávané po dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb a 3 roky po jej skončení pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi Spoločnosťou a Užívateľom súvisiace s plením zmluvy alebo týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Osobné údaje Užívateľa, ktorý sa prostredníctvom kontaktného formulára dopytoval otázky na služby Spoločnosti alebo na pracovnú ponuku, budú spracované len pre potreby poskytnutia odpovede.
 1. Užívateľ, ktorému Spoločnosť poskytuje služby súhlasí, že mu môžu byť na jeho e- mailovú adresu alebo adresu jeho spoločnosti zasielané ponuky súvisiace so službami Spoločnosti, ktoré táto Užívateľovi poskytuje, technické informácie a prevádzkové informácie týkajúce sa poskytovania služieb, informácie o plánovaných prerušeniach poskytovania služieb atď. A to po dobu trvania poskytovania služieb a 12 mesiacov po jeho skončení.
 2. Užívateľ je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení podľa predchádzajúceho odseku kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@asdata.sk.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že Spoločnosť vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov inými osobami, avšak nezodpovedá Užívateľovi za ujmu spôsobenú neoprávneným spracovaním osobných údajov treťou osobou.
 4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že osobné údaje sú uložené na serveroch Spoločnosti umiestnených v Slovenskej republike. Spoločnosť využíva služby M4M (marketer4mobile.com), G Suite a Google Cloud Platform, LiveAgent, a Ecomail, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov.
 5. Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám (s výnimkou II. 5, II. 9).
 6. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a presné.

11.Osobné údaje nebudú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

12. V prípade, že by sa Užívateľ domnieval, že Spoločnosť alebo spracovateľ (II. 5 a II. 9) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Užívateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať Spoločnosť alebo spracovateľa o vysvetlenie a to e-mailom na adresu info@asdata.sk.
 • namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom na adrese info@asdata.sk, aby Spoločnosť zabezpečila odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Spoločnosť o námietke bezodkladne rozhodne. Ak nevyhovie Spoločnosť námietke, má Užívateľ právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Užívateľa obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 1. Ak požiada Užívateľ o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich osobných údajov, je mu Spoločnosť povinná túto informáciu odovzdať.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies na jeho zariadenie v súlade s Cookie Policy.

III. Záverečné ustanovenia

Súčasťou Privacy Policy je Cookie Policy, ktorá popisuje používanie webstránky Spoločnosti.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Užívateľom a Spoločnosťou sú príslušné slovenské súdy, ktoré budú aplikovať slovenské právo.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 1. 5. 2018.