Čím ďalej tým viac sa kladie dôraz na etické správanie vo všetkých odvetviach života. Podnikanie nie je žiadnou výnimkou. Firmy dbajúce o dobré renomé zakladajú etické komisie a formulujú etický kódex firmy.

V súčasnej dobe je pre klientov a prípadných uchádzačov o zamestnanie etické správanie spoločnosti, jednou z kľúčových podmienok pre spoluprácu. Navyše aplikáciou etického kódexu v podnikaní sa podporuje budovanie žiadúcej zdravej firemnej kultúry.

Taktiež sa eliminujú nežiadúce a aspekty ako korupcia, šikana, sexuálne obťažovanie na pracovisku a podobne. Naopak podporuje sa spolupráca, rozvoj takzvaných “soft skills”, ekologicky zodpovedné správanie a komunikácia s klientmi. 

Dôležité je, aby o obsahu kódexu boli oboznámení všetci zamestnanci a bol k nahliadnutiu aj pre verejnosť. V prípade internetových firiem, e-shopov a online služieb je potrebné dodržiavať netiketu, ktorá je odvodená od etiky a etikety. 

Príkladom ekologického správania firmy je spoločnosť Dedoles, ktorá vyčleňuje prostriedky na výsadbu stromov v spolupráci s dobrovoľníkmi.

Čo obnáša etické podnikanie?

1. Formulácia a dodržiavanie etického kódexu
2. Férová komunikácia s klientmi a dodávateľmi
3. Poskytovanie priestoru pre sebareflexiu a konštruktívnu kritiku zamestnancov
4. Ekologicky zodpovedné správanie
5. Separovanie odpadu a znižovanie plytvania
6. Využívanie obnoviteľných zdrojov
7. Odmietanie diskriminácie